Buffalo +6.5
Baltimore -7.5
Philadelphia -3.5
St. Louis +4
San Diego +3